Załącznik nr 1 do Uchwały Fundatorów Fundacji pn. Fundacja „Edukatio” z dnia
21.05.2013 r.

 STATUT FUNDACJI

 Fundacja „Edukatio”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 § 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Edukatio”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

a)      Magdalenę Magdziak

b)      Janinę Myszak

zwane dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Małgorzatę Posyniak, zastępcę notariusza Heleny Posyniak w KANCELARII NOTARIUSZ HELENY POSYNIAK,
ul. Św. Wojciecha 12, 70-410 Szczecin, w dniu 28.05.2013 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 1. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

 § 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.

 § 3

 1. Siedzibą fundacji jest Miasto Szczecin.

 § 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
  w wybranych językach obcych.

 § 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 § 6

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 § 7

 1. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 2. Fundacja cały swój dochód przeznacza na działalność statutową.

 § 8

Fundacja może powoływać placówki badawcze, biura i spółki w kraju i za granicą,
a także przystępować do spółek i fundacji oraz występować, jako członek wspierający stowarzyszeń.

§ 9

Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 § 10

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister właściwy do spraw pracy i polityki społecznej.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji.

 § 11

Fundację ustanowiono dla realizacji społecznie i gospodarczo użytecznych celów.

Celem Fundacji jest:

 1. Upowszechnianie nauki i edukacji, w szczególności przedmiotów ścisłych, nauk przyrodniczych
  i języków obcych,
 2. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie
  i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 4. Upowszechnianie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań,
 5. Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju nowych technologii,
 6. Wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 7. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 8. Wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 9. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 10. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 11. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 12. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 13. Ochrona i promocja zdrowia;
 14. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 15. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 16. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 17. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 18. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 19. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 20. Działalność wspomagająca wypoczynek dzieci i młodzieży;
 21. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 22. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 23. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

§ 12

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Inicjowanie organizowanie, prowadzenie, wspieranie oraz finansowanie przedsięwzięć, mających na celu realizację celów Fundacji,
 2. Organizację szkoleń, kursów, praktyk, konferencji, seminariów, wystaw, koncertów, targów, wyjazdów studyjnych, prezentacji, działalności wydawniczej,
 3. Organizację konsultacji, doradztwa, poradnictwa, coachingu,
 4. Przeprowadzenie badań, analiz, opracowań, ekspertyz,
 5. Budowanie narzędzi informatycznych,
 6. Wypracowanie modelowych programów, systemowych rozwiązań oraz ich upowszechnianie
  i wdrażanie,
 7. Rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju,
 8. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, usługowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, edukacyjnej i merytorycznej na rzecz podmiotów znajdujących się w obszarze celów Fundacji,
 9. Organizację systemu informacji i promocji, oraz podejmowanie akcji promocyjnych kampanii informacyjnych reklamowych,
 10. Tworzenie i rozwijanie partnerstwa publiczno – prywatnego oraz organizację sieci współpracy między różnorodnymi podmiotami,
 11. Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości,
 12. Fundowanie stypendiów,
 13. Organizowanie systemu gromadzenia i dystrybucji informacji,
 14. Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie działań społeczno – wychowawczych, oświatowych, kulturalnych, sportowych, edukacyjnych,
 15. Rehabilitację zawodową, społeczną oraz psychoruchową,
 16. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie i finansowanie konkursów,
 17. Wspomaganie społecznych inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji,
 18. Doradztwo w zakresie poszukiwania i promocji rozwiązań technologicznych, podstaw prawa własności intelektualnej a także finansowania działalności innowacyjnej,
 19. Prowadzenie żłobków, przedszkoli, półkolonii letnich i zimowych,
 20. Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, promowanie, wspieranie, finansowanie innych działań mających na celu realizację celów statutowych Fundacji.

 § 13

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować z wszystkimi podmiotami prowadzącymi działalność zbliżoną z celami Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji.

 § 14

 1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski w kwocie 500,00 zł, wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, oraz inne dochody i mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.
 3. Fundacja może uzyskać składniki majątkowe w szczególności w drodze:
 • darowizn,
 • spadków,
 • subwencji osób prawnych i fizycznych,
 • dotacji,
 • grantów,
 • dochodu majątku Fundacji,
 • ofiarności publicznej,
 • dochodów z odsetek bankowych,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

 § 15

Środki finansowe pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji.

 § 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. W przeciwnym razie Zarząd Fundacji składa oświadczenie o odrzuceniu spadku.

 § 17

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem własnym.

 § 18

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny ( jednorazowej bądź łącznej) w wysokości, co najmniej 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) uzyskują tytuł partnera honorowego Fundacji, jeśli wyrażą takie życzenie.
 2. Tytuł partnera honorowego ma charakter osobisty.

Rozdział IV

Organy i sposób działania Fundacji

§ 19

 1. Organami Fundacji są:

a)      Rada Fundacji,

b)      Zarząd Fundacji.

 1. Kadencja Zarządu i Rady Fundacji trwa 2 lata.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu,
  z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji.

§ 20

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundację.
 2. Rada Fundacji składa się z 2 członków Rady powoływanych przez Fundatorów.
 3. Nie można łączyć członkowstwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji Zarządu Fundacji.
 4. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są jednogłośnie.
 5. Rada Fundacji zbiera się raz do roku.
 6. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

a)    dokonywanie zmian w Statucie Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji,

b)   ocena pracy Zarządu Fundacji, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,

c)    kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,

d)   zatwierdzanie decyzji dotyczącej likwidacji Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 21

 1. Zarząd Fundacji kieruje całokształtem działalności Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji składa się z od 2 do 5 osób, w tym Prezesa i członków Zarządu, powoływanych przez Fundatorów.
 3. Posiedzenie Zarządu Fundacji odbywają się raz na kwartał.
 4. W posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą brać udział zaproszone osoby jedynie z głosem doradczym.
 5. Członkostwo w Zarządzie wygasa:

a)      z chwilą śmierci lub długotrwałej choroby,

b)      w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Fundacji,

c)       odwołania przez Fundatora.

§ 22

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a)      uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b)      uchwalanie regulaminów,

c)       sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d)      ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e)      wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Fundacji,

f)       podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

g)      przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

h)      występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,

i)        połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

j)        powołanie sekcji i zespołów do poszczególnych prac i zagadnień,

k)      ocena działalności powołanych sekcji i zespołów,

l)        składanie sprawozdań,

m)    współdziałanie z organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą,

n)      reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w szczególności wobec organów państwowych, osób fizycznych i prywatnych w Polsce oraz za granicą,

o)      poszukiwanie środków na działalność fundacji,

p)      czuwanie nad rozwojem Fundacji, dbałość o wysoką jakość realizacji założeń programowych Fundacji.

§ 23

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równomiernego rozłożenia głosów podczas podejmowania uchwał głos Prezesa jest głosem decydującym.
 2. Zarząd Fundacji może powołać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną strefą spraw należących do zadań Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji do realizacji celów Fundacji może zatrudniać pracowników.
 4. Zarząd Fundacji zawiera umowy partnerskie z podmiotami krajowymi jak i zagranicznymi.
 5. Zarząd, co roku, do dnia 30 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 24

 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być odwołani w każdej chwili przez Fundatorów w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.
 2. Z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji nie przysługuje wynagrodzenie, jednakże Członek Zarządu Fundacji może być zatrudniony w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w celu realizacji działań na rzecz Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 25

 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych oraz zaciągania zobowiązań finansowych upoważnieni są:

a)      Jednoosobowo Prezes Fundacji w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz sprawach związanych ze składaniem oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);

b)      Członkowie Zarządu Fundacji działający wspólnie w sprawach związanych ze składaniem oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych powyżej kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);

 § 26

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie wyodrębnionych organizacyjnie zakładów lub zakładu na podstawie ustalonego przez Zarząd Fundacji regulaminu. Decyzję
o prowadzeniu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd. Działalność gospodarcza może być prowadzona w chwili wpisania do odpowiedniego rejestru oraz naniesieniu odpowiednich zmian w niniejszym statucie.

§ 27

Na podstawie Uchwały Zarządu, Fundacja może brać udział w tworzeniu Spółek Prawa Handlowego oraz nabywać względnie udziały lub akcje w spółkach kapitałowych.

 § 28

Dla realizacji celów statutowych Fundacja może również, na podstawie odrębnych umów wspierać lub współuczestniczyć w działalności innych Fundacji i podmiotów, gdy ich zadania będą zbieżne z jej celami.

Rozdział V

Zmiana Statutu Fundacji

 §29

 1. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji.
 2. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona, sposobów ich realizacji oraz zasad działania Fundacji.
 3. Zmiany Statutu mogą dotyczyć rozszerzenia dotychczasowej działalności Fundacji poprzez dodanie nowych celów i sposobów ich realizacji.
 4. Zmiany w statucie przyjmowane są w drodze Uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji w obecności jej wszystkich członków.

Likwidacja Fundacji.

 § 30

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 3. Z wnioskiem o decyzji likwidacji Fundacji występuje zarząd w drodze jednomyślnej Uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 4. Środki finansowe i majątek powstały po likwidacji mogą zostać przeznaczone mocą Uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP Fundacji o zbliżonych celach.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 § 31

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

 § 32

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

 § 33

Decyzją w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej Uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego Ministra.

 § 34

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Sądzie.

 

Magdalena Magdziak    ………………………………

 

Janina Myszak                  …………………………….