Projekt pt. „Z przyrodą za pan brat – oddolna inicjatywa edukacyjna w Szkole Podstawowej w

 

Polanowie” realizowany jest w okresie 01.09.2014 r. do 31.12.2014 r. na terenie Szkoły Podstawowej

w Polanowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 i jest

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 24 Uczniów i Uczennic Szkoły Podstawowej w Polanowie (13 uczennic, 11

uczniów) uczęszczających do klas IV-VI.

 

Podczas rekrutacji, spośród dzieci chętnych do wzięcia udziału w zajęciach dodatkowo premiowane

będą:

1. Uczniowie i uczennice z rodziny o niskim statusie ekonomicznym,

2. Płeć żeńska – w celu zachęcenia płci pięknej do nauki przedmiotów ścisłych

Celem głównym projektu jest wdrożenie programu rozwojowego z nauk ścisłych w Szkole Podstawowej

w Polanowie do 31.12.2014.

 

W ramach projektu „Z przyrodą za pan brat – oddolna inicjatywa edukacyjna w Szkole Podstawowej

w Polanowie” dzieci wezmą udział w niekonwencjonalnych zajęciach pozalekcyjnych, będących

połączeniem przyrody i robotyki: zajęciach „SAFARI” podczas których nauczą się budować prototypy

zwierząt ze specjalnych klocków LEGO a następnie będą „ożywiać” zbudowane zwierzęta czyli

programować je za pomocą komputera aby się poruszały w odpowiedzi na konkretne bodźce

zewnętrzne. Dzieci będą pracowały w dwuosobowych grupach. Na zakończenie zajęć zostanie

zorganizowany Dzień Młodego Przyrodnika – każdy z zespołów zaprezentuje po jednym zbudowanym

zwierzęciu. Na zakończenie projektu każde dziecko otrzyma dyplom ukończenia zajęć. Dzięki

programowi zajęć możliwe jest ukształtowanie w dzieciach niestandardowego działania, wymagającego

twórczego myślenia i pracy w grupie.

oznakowanie