Projekt pt. „Nauka moja pasja” realizowany jest w okresie 01.09.2014 r. do 31.12.2014 r. na terenie

Szkoły Podstawowej w Trzcińsku – Zdroju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX,

Działanie 9.5 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego.

Projekt skierowany jest do 24 Uczniów i Uczennic Szkoły Podstawowej w Trzcińsku – Zdroju (14 uczennic,

10 uczniów) uczęszczających do klas IV-VI.

 

Podczas rekrutacji, spośród dzieci chętnych do wzięcia udziału w zajęciach dodatkowo premiowane

będą:

1. Uczniowie i uczennice z rodziny o niskim statusie ekonomicznym,

2. Płeć żeńska – w celu zachęcenia płci pięknej do nauki przedmiotów ścisłych

Celem głównym projektu jest wdrożenie programu rozwojowego w Szkole Podstawowej w gminie

Trzcińsko- Zdrój do 31.12.2014.

 

W ramach projektu „Nauka moja pasja” dzieci wezmą udział w następujących zajęciach pozalekcyjnych:

1. Warsztatach konstruktorskich, będących połączeniem techniki i robotyki. Na zajęciach dzieci

nauczą się budować ze specjalnych klocków LEGO nowoczesne maszyny, poznając przy tym

zasady ich działania i odkrywając fascynujący świat nauki. Następnie dzieci będą programować

maszyny za pomocą komputera aby spełniały swoje funkcje. Dzięki programowi zajęć możliwe

jest ukształtowanie w dzieciach niestandardowego działania, wymagającego twórczego myślenia

i pracy w grupie.

 

2. Warsztatach z przedsiębiorczości, gdzie dzieciom zostanie przekazana wiedza oraz umiejętności

z zakresu gospodarowania pieniędzmi, m.in. ustalania priorytetów przy ich wydawaniu,

oszczędzaniu, poznawania świata finansów osobistych, inspirowania do realizowania własnych

pomysłów, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji.

Na zakończenie projektu każde dziecko otrzyma dyplom ukończenia zajęć.

oznakowanie